Volám sa Kubo, celým menom Jakub Karola ale na internete na mňa narazíte zväčša pod nickom JasejoSK. Mám 25 rokov a v súčasnosti (od júna 2016) pracujem pre spoločnosť WAGON SLOVAKIA Košice, a.s. ako analytik koľajovej prevádzky. 

Vysokoškolské štúdium som ukončil 23. mája 2016 obhajobou diplomovej práce (Návrh alokácie záložných hnacích vozidiel Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v krízových situáciách) a zložením štátnej skúšky na Žilinskej univerzite v Žiline v študijnom programe železničná doprava na Katedre železničnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (známa pod skratkou PEDaS). Bakalárske štúdium v rovnakom študijnom programe som ukončil 30. mája 2013 zložením štátnej skúšky a obhajobou bakalárskej práce (Návrh koncepcie katalógu železničných dráhových vozidiel Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.).  

Čo sa týka strednej školy, dňa 24. mája 2010 som prevzatím maturitného vysvedčenia úspešne ukončil 8-ročné štúdium na Evanjelickom gymnáziu Jana Amosa Komenského, ktoré sídli na Škultétyho ulici č. 10 v Košiciach (predtým Puškinova 3, k presťahovaniu došlo v lete roku 2007). Vďaka absolvovanému bilingválnemu slovensko-anglickému štúdiu som získal aj vysvedčenie o absolvovaní odbornej štátnej jazykovej skúšky na úrovni C1. 

O rok skôr (t.j. v roku 2009) som získal aj certifikát o absolvovaní medzinárodnej jazykovej skúšky FCE. 

Vo svojom voľnom čase sa venujem rôznym záujmovým oblastiam, medzi ktoré patria najmä:

  • informačno-komunikačné technológie (ICT)
  • rádiomonitoring, rádioamatérstvo
  • fotografovanie
  • verejná hromadná doprava
  • cestovanie
  • turistika