Volám sa Kubo, celým menom Bc. Jakub Karola ale na internete na mňa narazíte zväčša pod nickom Jasejo. Mám 22 rokov a som študent prvého ročníka inžinierskeho štúdia na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na Žilinskej univerzite v odbore Doprava so zameraním Železničná doprava. 

Bakalárske štúdium v rovnakom odbore na už vyššie zmienej fakulte Žilinskej univerzity som úspešne ukončil dňa 30. mája 2013 o približne dvanástej hodine miestneho žilinského času a to zložením štátnej skúšky z predmetov Železničná dopravná technológia, Železničná prepravná technológia a Ekonomika železničnej dopravy a obhajobou bakalárskej práce na tému Návrh koncepcie katalógu železničných dráhových vozidiel Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 

Čo sa týka strednej školy, dňa 24. mája 2010 som prevzatím maturitného vysvedčenia úspešne ukončil 8-ročné štúdium na Evanjelickom gymnáziu Jana Amosa Komenského, ktoré sídli na Škultétyho ulici č. 10 v Košiciach (predtým Puškinova 3, k presťahovaniu došlo v lete roku 2007). Vďaka absolvovanému bilingválnemu slovensko-anglickému štúdiu som získal aj vysvedčenie o absolvovaní odbornej štátnej jazykovej skúšky na úrovni C1. 

O rok skôr (t.j. v roku 2009) som získal aj certifikát o absolvovaní medzinárodnej jazykovej skúšky FCE. 

Medzi moje záujmy mimo iné patria:

  • počítače
  • fotografovanie
  • verejná hromadná doprava
  • cestovanie
  • turistika